Algemene voorwaarden

Verzameling oude boeken

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1. In deze algemene voorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, verstaan onder:

a. Antiekcheck: onderneming die haar activiteiten aanbiedt via www.antiekcheck.nl;

b. Aanbieding: iedere door Antiekcheck uitgebrachte aanbieding, al dan niet via de website www.antiekcheck.nl, betreffende het taxeren van Objecten;

c. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website www.antiekcheck.nl aan Antiekcheck de Opdracht verstrekt om door haar aan te wijzen Objecten te taxeren;

d. Opdracht: iedere door de Opdrachtgever verstrekte Opdracht tot het taxeren van Objecten door Antiekcheck dan wel iedere door de Opdrachtgever aanvaarde aanbieding daartoe;

e. Object: het op grond van de Opdracht door Antiekcheck te taxeren goed waarover de Opdrachtgever de benodigde informatie, gegevens en afbeeldingen heeft verstrekt;

f. Taxatie: het op waarde schatten Objecten op basis van door de Opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens en afbeeldingen;

g. Taxatierapport: rapport opgesteld naar aanleiding van de Taxatie betreffende de geschatte waarde van het Object;

h. Overeenkomst: iedere overeenkomst die met betrekking tot de Opdracht tot het taxeren van Objecten tot stand komt tussen Antiekcheck en de Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

i. Partijen: Antiekcheck en de Opdrachtgever gezamenlijk;

j. Producten: alle diensten die door Antiekcheck aan de Opdrachtgever worden dan wel kunnen worden geleverd;

k. Account: de persoonlijk account van de Opdrachtgever bereikbaar via www.antiekcheck.nl.

2. Wanneer in deze algemene voorwaarden sprake is van een mededeling die schriftelijk moet worden gedaan, wordt daaronder verstaan een mededeling per e-mail.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door de Opdrachtgever gedane aanvragen, op door Antiekcheck uitgebrachte Aanbiedingen, op Opdrachten van de Opdrachtgever, op opdrachtbevestigingen van Antiekcheck, op alle door Antiekcheck met de Opdrachtgever te sluiten en gesloten Overeenkomsten alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Antiekcheck en de Opdrachtgever.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Antiekcheck uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkende bepalingen, voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Antiekcheck zijn bevestigd.

2.4 Een Opdrachtgever ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere door de Opdrachtgever gegeven opdrachten, op latere door Antiekcheck uitgebrachte Aanbiedingen, op latere opdrachtbevestigingen van Antiekcheck, op latere door het Antiekcheck met de Opdrachtgever te sluiten en gesloten Overeenkomsten alsmede op alle overige latere rechtsbetrekkingen tussen het Antiekcheck en de Opdrachtgever.

2.5 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze algemene voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van Partijen het meest benadert.

2.6 Antiekcheck is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het door Antiekcheck aangekondigde tijdstip.

2.7 Ingeval van strijdigheid tussen bepalingen in deze algemene voorwaarden en bepalingen in de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.

2.8 Aan de opschriften (kopjes) bij de artikelen van deze algemene voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3 AANBIEDING, OPDRACHT EN ANNULERING VAN EEN OPDRACHT

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle door Antiekcheck uitgebrachte Aanbiedingen, waar dan ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan, steeds vrijblijvend en kunnen steeds door Antiekcheck worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Mocht de Aanbieding geen termijn voor aanvaarding bevatten, dan bedraagt de termijn voor aanvaarding 30 dagen. Een Aanbieding bindt Antiekcheck niet en geldt slechts als een uitnodiging voor de Opdrachtgever tot het plaatsen van een Opdracht.

3.2 Alle Aanbiedingen worden door Antiekcheck naar beste weten en met de grootste zorg gedaan. Antiekcheck staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen.

3.3 Alle door Antiekcheck verstrekte afbeeldingen, voorbeelden, concepten, ontwerpen en dergelijke zijn voor Antiekcheck niet bindend en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling van zaken te geven van de door Antiekcheck te leveren diensten.

3.4 Antiekcheck zal uitgaan van de juistheid van de door de Opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte documenten, fotos, gegevens, tekeningen en overige informatie en haar Taxatie hierop baseren.

3.5 De Opdrachtgever kan de Opdracht slechts annuleren indien Antiekcheck daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Annulering van de Opdracht dient schriftelijk plaats te vinden. De Opdrachtgever is gehouden om binnen één week na deze annulering alle schade te vergoeden die Antiekcheck lijdt tengevolge van de annulering. De bevoegdheid tot annulering vervalt indien Antiekcheck de Opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel uitvoering aan de Overeenkomst heeft gegeven.

3.6 De Opdrachtgever vrijwaart Antiekcheck voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade als gevolg van annulering van de Opdracht door de Opdrachtgever.

ARTIKEL 4 OVEREENKOMST

4.1 Een Overeenkomst komt niet eerder tot stand dan nadat Antiekcheck de betaling van de Opdrachtgever heeft ontvangen en Antiekcheck de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan de Opdrachtgever dan wel door Antiekcheck uitvoering aan de Opdracht wordt gegeven.

4.2 Antiekcheck behoudt zich het recht voor om opdrachten en Taxatieverzoeken zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4.3 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door Antiekcheck zijn bevestigd of indien de Overeenkomst door Antiekcheck wordt uitgevoerd met in achtneming van de wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen.

4.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan Antiekcheck aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Antiekcheck worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Antiekcheck zijn verstrekt, heeft Antiekcheck het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of van de Overeenkomst af te zien.

ARTIKEL 5 TAXATIEDIENSTEN

5.1 Antiekcheck verbindt zich bij het tot stand komen van de Overeenkomst ertoe een Taxatierapport te maken op basis van door de Opdrachtgever verstrekt beeldmateriaal en overige gegevens en informatie betreffende het te waarderen Object. Deze dienst bestaat uit het geven van een elektronische schatting van de waarde van het Object (hoogste en laagste schatting) die volgens Antiekcheck bereikt kan worden als het Object op het moment van de Taxatie verkocht wordt zonder reserve op de openmarkt of bij een betrouwbaar internationaal veilinghuis. In de Taxatie of Taxatie wordt geen rekening gehouden met commissies of belastingen.

5.2 Opdrachtgever stuurt heldere en accurate afbeeldingen en alle mogelijke, correcte informatie betreffende het Object, zoals reeds bekende authenticiteit, eventuele relevante locaties van het voorwerp, herkomst, conditie, eerdere verkoopgeschiedenis en iedere andere informatie betreffende dit voorwerp waarvan de Opdrachtgever kennis heeft.

5.3 Tenzij anders schriftelijk aangegeven, is de Taxatie enkel gebaseerd op een inspectie van de afbeeldingen van het Object en overige door de Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. De Taxatie geschiedt zonder enige fysieke inspectie en zonder enig onderzoek in de achtergrond van het Object of verdere testen, analyses of reiniging. De taxatiewaarde is een subjectief standpunt en niet feitelijk.

5.4 Antiekcheck spant zich in de Taxatie binnen twee á drie werkdagen nadat de Opdrachtgever informatie, gegevens en afbeeldingen aan Antiekcheck heeft doen toekomen. Aan deze tijdspanne kunnen echter geen rechten ontleent worden.

ARTIKEL 6 PRIJZEN EN BETALING

6.1 Alle prijzen genoemd op www.antiekcheck.nl zijn uitgedrukt in Euro en zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, steeds inclusief BTW. Betaling geschied door middel van vooruitbetaling middels onmiddellijke overschrijving via iDEAL. Na ontvangst van de betaling zal het Object getaxeerd worden door Antiekcheck.

6.2 Antiekcheck behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar te leveren Producten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals loonkosten, valutawisselkoersen, van overheidswege gestelde voorwaarden en zulks zonder voorafgaande kennisgeving aan de Opdrachtgever door te berekenen, met dien verstande dat bekende toekomstige prijsaanpassingen bij de opdrachtbevestiging moeten worden vermeld.

6.3 Indien Antiekcheck de vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage of bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever gehouden de met de procedure gemoeide daadwerkelijk gemaakte kosten aan Antiekcheck te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs en procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht. Het bepaalde in dit artikel blijft van toepassing, ook indien voormelde kosten een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

6.4 Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van Antiekcheck te allen tijde bindend.

6.5 Verrekening of schuldvergelijking door de Opdrachtgever nimmer toegestaan.

ARTIKEL 7 OVERMACHT

7.1 Onder overmacht aan de zijde van Antiekcheck wordt verstaan elke van de wil van Antiekcheck onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Antiekcheck kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij Antiekcheck of bij door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

7.2 Indien Antiekcheck door overmacht verhinderd is binnen de gestelde termijn haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen, wordt de leveringstermijn verlengd met de duur dat Antiekcheck door overmacht, direct of indirect, verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.

7.3 Indien Antiekcheck bij het intreden van de overmachttoestand al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is de Opdrachtgever gehouden het reeds uitgevoerde deel van de verplichtingen aan Antiekcheck te vergoeden.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Bij de Levering van diensten spant Antiekcheck zich in de overeengekomen diensten te leveren zoals het een redelijk handelend dienstverlener betaamt.

8.2 De Opdrachtgever garandeert dat hij de rechtsgeldig eigenaar is van het Object dan wel dat hij volmacht heeft gekregen om het Object te laten taxeren. Tevens garandeert de Opdrachtgever dat al het aan Antiekcheck ter beschikking gestelde (beeld)materiaal eigendom is van Opdrachtgever dan wel dat hij hier rechtsgeldig over beschikt. De Opdrachtgever vrijwaart Antiekcheck voor aansprakelijkheid betreffende iedere mogelijke schending van voornoemde garanties.

8.3 Antiekcheck geeft geen waarborg of garantie in de Taxatie ten aanzien van het Object en de herkomst, oorsprong, toeschrijving, conditie, datering, leeftijd of authenticiteit daarvan. Evenmin geeft Antiekcheck enige garantie dat het getaxeerde voorwerp veilig is, juist functioneert of passend is voor het doel waarvoor het is gecreëerd.

8.4 Antiekcheck is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt dan wel deze gegevens niet tijdig heeft verstrekt.

8.5 Antiekcheck garandeert niet dat het Object de waarde waarop Antiekcheck het Object getaxeerd heeft, zal realiseren bij een eventuele verkoop.

8.6 Antiekcheck behoudt zich te allen tijde het recht voor om een Taxatierapport terug te trekken in geval van nieuwe informatie dan wel voortschrijdend inzicht.

8.7 Antiekcheck houdt het auteursrecht op het Taxatierapport. Het Taxatierapport wordt uitsluitend voor de Opdrachtgever opgesteld en mag op geen enkele wijze door derden worden gebruikt of verspreid. De Opdrachtgever vrijwaart Antiekcheck van alle mogelijke vorderingen en aansprakelijkheden betreffende het Taxatierapport dan wel het Object.

8.8 Het Taxatierapport is slechts geldend op het moment van levering aan de Opdrachtgever.Opdrachtgever heeft een niet overdraagbaar recht op het Taxatierapport behoudens het geval Antiekcheck het Taxatierapport heeft ingetrokken overeenkomstig artikel 8.6.

8.9 De Taxatie is een schatting van een aannemelijk oordeel en dat oordeel kan in waarde variëren. Bepaalde onbekende dan wel onvoorzienbare omstandigheden kunnen effect hebben op de waarde van een individueel voorwerp op het moment van de Taxatie. Waarden kunnen fluctueren als gevolg van omstandigheden van buitenaf, zoals veranderingen in de markt voor dit voorwerp, nieuwe inzichten van deskundigen of doordat de identificatie, toeschrijving en daardoor de waarde van het Object onderwerp zijn van verder onderzoek door deskundigen, al dan niet op een later moment.

8.10 Antiekcheck is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, waaronder begrepen nalatigheid, fouten, onjuiste toeschrijvingen, authenticiteit of onjuiste waarden, in de Taxatie ten gevolge van:

a. omstandigheden van buitenaf zoals veranderingen in de markt betreffende dit voorwerp, informatie die niet publiek toegankelijk is of nieuwe inzichten van deskundigen;

b. de omstandigheden waaronder het voorwerp gewaardeerd wordt, waaronder begrepen de herkomst van het voorwerp of de plaats die het voorwerp inneemt in een grotere collectie of het bestaan van verschillende vergelijkbare voorwerpen die tegelijkertijd op de markt worden gebracht;

c. het niet verschaffen van volledige en juiste informatie door cliënt;

d. iedere andere factor die niet redelijk geïdentificeerd kan worden aan de hand van de ontvangen afbeeldingen en informatie (inclusief factoren die invloed kunnen hebben op de prijsbepaling en die alleen bij een fysiek onderzoek aan het licht komen).

8.11 Indien een of meer van de voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid terzijde mocht(en) worden gesteld, is ook dan de aansprakelijkheid van Antiekcheck steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de Taxatie respectievelijk de Opdracht die niet aan de Overeenkomst beantwoord heeft.

ARTIKEL 9 OPSCHORTING EN BEËINDIGING

9.1 Indien er naar mening van de Opdrachtgever een gebrek is in de uitvoering van de Opdracht aan de zijde van Antiekcheck, dient hierover binnen 14 dagen na ontvangst van het Taxatierapport schriftelijk te worden geklaagd. Antiekcheck zal onderzoek doen naar het gebrek en de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn informeren over de uitkomst van het onderzoek.

9.2 Antiekcheck is gerechtigd om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang (a) de uitvoering van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten en/of (b) de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, indien:

a. de Opdrachtgever enige verplichting op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

b. ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling is aangevraagd dan wel, indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, schuldsanering is aangevraagd;

c. de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest;

d. de Opdrachtgever komt te overlijden;

e. Antiekcheck gegronde redenen heeft om te vrezen dat de Opdrachtgever niet in staat is dan wel zal zijn om aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met Antiekcheck gesloten Overeenkomsten te voldoen en de Opdrachtgever op verzoek van Antiekcheck niet of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

9.3 Indien de Opdrachtgever enige bepaling waaronder begrepen de artikelen 9.2, 9.6, 9.7 en 9.8 van deze Algemene Voorwaarden schendt, of het Taxatierapport gebruikt voor illegale doeleinden, criminele activiteiten dan wel iedere andere onwettelijke activiteit, dan:

a. trekt Antiekcheck het Taxatierapport terug en dient cliënt een eventueel reeds aan haar verstrekt exemplaar te vernietigen. Voorts zal deze overeenkomst onmiddellijk beëindigd worden;

b. de Opdrachtgever heeft na beëindiging geen recht op teruggave van het voor de Opdracht betaalde bedrag;

c. de Opdrachtgever is gehouden de uitgaven en kosten voortkomend uit de schending van deze algemene voorwaarden en enig onwettelijk gedrag aan Antiekcheck te vergoeden.

9.4 Alle vorderingen die Antiekcheck in de gevallen bedoeld in dit artikel op de Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.

9.5 Antiekcheck is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die ontstaat doordat Antiekcheck de uitvoering van de Overeenkomst opschort of de Overeenkomst ontbindt op grond van een omstandigheid als bedoeld in dit artikel. De Opdrachtgever vrijwaart Antiekcheck voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade als gevolg van opschorting of ontbinding van de Overeenkomst door Antiekcheck

ARTIKEL 10 ALGEMENE VOORZIENINGEN

10.1 Opdrachtgever is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

10.2 Mochten de omstandigheden waarvan Partijen op het moment van tot stand komen van de Overeenkomst zijn uitgegaan, zodanig wijzigen dat naleving van een of meer van deze algemene voorwaarden daardoor in redelijkheid van een der Partijen niet meer kan worden gevergd, dan zal overleg plaatsvinden over het tussentijds wijzigen van de Overeenkomst.

ARTIKEL 11 PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

11.1 Antiekcheck verwerkt uw persoonsgegevens om taxatierapporten tot stand te brengen en de tussen u en Antiekcheck ontstane overeenkomst uit te voeren, met inbegrip van het opzetten en in stand houden van een klantenbestand, archiveren van documenten en naleving van wet- en regelgeving.

11.2 Antiekcheck legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

11.3 Antiekcheck verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven of het verstrekken ervan noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen u en Antiekcheck gesloten overeenkomst.

11.4 De website van Antiekcheck, te weten www.antiekcheck.nl, maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze om het navigeren in een website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren. Anderzijds zijn er cookies die op basis van de websites die u bezoekt een inschatting maken van uw interesses. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens, ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses, op basis van uw surfgedrag. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

11.5 Antiekcheck kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

  • voor het opslaan van uw voorkeuren;
  • om het gebruik van deze website te analyseren;
  • om deze website te optimaliseren;
  • om meer op u gerichte informatie op deze website te plaatsen;
  • om informatie te verzamelen over de bezoekers van deze website;

11.6 De cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door Antiekcheck vergemakkelijken kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. Indien u deze cookies uitzet kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik maken.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

12.1 Op alle Overeenkomsten waarvoor deze algemene voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voor zover deze geen dwingend recht bevatten.

12.2 Alle geschillen van welke aard dan ook die tussen Partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de Arrondissementsrechtbank Oost-Nederland, onverminderd het recht van Antiekcheck om de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Een geschil is aanwezig zodra een der Partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld.

12.3 In geval van verschillen tussen deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 13 INWERKINGTREDING

13.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 16 mei 2013.

Start nu een online taxatie
of bekijk onze prijzen