Privacy

Verzameling oude boeken

Privacy statement Antiekcheck

Bij het uitvoeren van ons werk gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om en respecteren wij uw privacy. Wij verwerken uw persoonsgegevens in lijn met de eisen die uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voortvloeien. Hieronder lichten wij toe welke maatregelen wij nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. 

Onze uitgangspunten

Uw persoonsgegevens verwerken wij in lijn met de eisen die voortvloeien uit de AVG. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • Persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en zorgen ervoor dat de kwaliteit van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd.
  • Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens heeft verstrekt.
  • Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk en zoeken naar manieren om zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken.
  • Wij nemen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om de juistheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten in het e-mailadres of onjuiste contactgegevens in het aanmeldformulier op de website. Controleer uw gegevens daarom goed.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens van u:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (optioneel)

Doel verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de volgende doeleinden:

  • Het kunnen opmaken en verstrekken van het taxatierapport per e-mail
  • U persoonlijk te kunnen benaderen bij vragen (telefoonnummer is optioneel)

Uw persoonsgegevens en derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming. Onze taxateurs hebben evenmin inzage in uw persoonsgegevens; zij zien enkel en alleen de door u aangeleverde foto’s en aangeleverde informatie omtrent uw taxatieobject. Onze taxateur vult de omschrijving van het taxatierapport, de datering en de waardering.

Geautomatiseerde besluiten

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. De taxatierapporten worden opgesteld door taxateurs.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te kunnen garanderen. Dit verwachten wij ook van de externe partijen met wie wij zaken doen.  Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht, dus ook ten aanzien van uw persoonsgegevens die wij verwerken.  Na afronding van het taxatieproces, wordt uw naam in het automatisch gegenereerd taxatierapport ingevuld en verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres. 

Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek.

Bewaartermijn

Antiekcheck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De taxatierapporten worden 3 maanden op uw account bewaard, waarna deze automatisch worden verwijderd. Na deze termijn kunt u uw taxatierapport niet meer downloaden of opvragen bij Antiekcheck. Enkele gegevens kunnen wel langer bewaard blijven in verband met de fiscale wetgeving. Het gaat dan om de factuur met daarin de relevante informatie die van belang is voor onze administratie. Deze gegevens zullen in een beveiligde omgeving apart worden bewaard.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u het recht om uw eigen gegevens in te zien. Uw verzoek dient u in via info@antiekcheck.nl. Wij kunnen u vragen om een kopie van legitimatiebewijs aan te leveren om uw identiteit te controleren voorafgaand aan de behandeling van uw verzoek. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen. Dit kunt u zelf doen in de persoonlijke omgeving op onze website. U kunt Antiekcheck verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. Met dit verzoek vraagt u Antiekcheck uw persoonsgegevens, uw account, de door u aangeleverde foto’s en gegevens van uw taxatieobject(en) en uw afgeronde taxatierapporten te verwijderen.

Wij streven ernaar om uw verzoek binnen 4 weken af te handelen. Het kan voorkomen dat wij meer tijd nodig hebben dan 4 weken. In dat geval informeren wij u tijdig.

Klachtrecht

Indien u niet tevreden bent over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit via info@antiekcheck.nl kenbaar maken. Dan gaan wij samen op zoek naar een werkbare oplossing.

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigen. De wijzigingen zullen via onze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u om onze website van tijd tot tijd te bezoeken voor de meest actuele versie van het privacy statement.

 

Start nu een online taxatie
of bekijk onze prijzen